ศาลจังหวัดพล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #

หนังสือมอบอำนาจคดีกองทุนเงินกู้ยืมให้การศึกษา


หนังสือมอบอำนาจให้มาดำเนินการแทนในคดีกองทุนเงินกู้ยืมให้การศึกษา เอกสารแนบท้ายหนังสือมอบอำนาจ
1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงชื่อในสำเนา)
2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมลงชื่อในสำเนา)
3.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงชื่อในสำเนา)
4.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมลงชื่อในสำเนา)  


เอกสารแนบ