ศาลจังหวัดพล


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • # ศาลจังหวัดพล 332 ถ.เมืองพล ต.เมืองพล อ.พล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทรศัพท์ 0 4341 4990-1 โทรสาร 0 4341 4709 email : phnc@coj.go.th #

ศาลจังหวัดพลเปิดทำการนอกเวลาเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี กยศ. และ กรอ. ประจำปี 2561

ศาลจังหวัดพลเปิดทำการนอกเวลาเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี กยศ. และ กรอ. ประจำปี 2561
เปิดทำการนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาคดี
คดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ
คดีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) คู่ความที่ไม่สามารถมาด้วยตนเอง สามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ 1.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงชื่อในสำเนา) 3.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ (พร้อมลงชื่อในสำเนา)   <p style="\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\&quot;text-align:" center;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"="">4.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ (พร้อมลงชื่อในสำเนา)


เอกสารแนบ